327. حیوان!

از کجا شروع شدنش را؛
دقیق به یاد ندارم.

اما این روزها، روزهای اوج ست... اوج روزهای حیوان بازی!
و علاقه ت به این موجودات چهار پا...

تعداد حیواناتت روز به روز بیشتر می شود... و در راستای آن اطلاعاتت.
کتاب مرجع در مورد حیوانات اهلی را می خوانیم؛ مدام.
و تو روز به روز خِبره تر!
هر روز صدای انواع حیوانات... اهلی و وحشی!
چهار دست و پا؛ پیدایت می شود...
نعره کشان، پارس کنان، زوزه کشان و...!


ماسک حیوان درست می کنیم...
روباه... پاندا... گوسفند!

و تو هر روز در قالب یکی شان هستی.

 

این روزها؛
حیواناتت مهمترین و بیشترین سهم را در بازی هایت دارند.
هرچند حق ماشین هایت محفوظ ست؛ کاملا!

/ 0 نظر / 43 بازدید